Pankaboard

Turvallisuustiedote yleisölle

Tämä on Pankakoski Mill Oy:n tehdasalueen kemikaaliturvallisuuslainsäädännön mukainen turvallisuustiedote yleisölle, jolla tiedotetaan tehtaalla varastoitavien ja käytettävien vaarallisten kemikaalien aiheuttamasta suuronnettomuusvaarasta.

Tehtaan osoite on Ruukintie 2, 81750 Pankakoski.

Tehtaan toiminnasta vastaavat seuraavat henkilöt:

Tehtaanjohtaja
Petri Saastamoinen
Suojelupäällikkö, toimintaperiaatteista vastaava

Suojelupäällikkö
Työsuojelupäällikkö, vartiointipäällikkö, vaarallisten kemikaalien käytönvalvoja

Adven Oy
Tuotantopäällikkö
Painelaitteiden käytönvalvoja
Vaarallisten kemikaalien käytönvalvoja

Prosessi-insinööri
Painelaitteiden käytönvalvoja

Prosessi-insinööri
Nestekaasun käytönvalvoja

Sähkötyönjohtaja
Sähkökäytön- ja töidenjohto

Lisätietoja Pankakoski Mill Oy:n toiminnasta ja turvallisuusasioista antaa tehtaanjohtaja Petri Saastamoinen.

Toiminnassa noudatettava lainsäädäntö ja luvat

Pankakoski Mill Oy on kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) mukainen toimintaperiaateasiakirjalaitos. Laitoksella on toimintaan lupa TUKES, PÄÄTÖS NRO 4554/360/68 ja toimintaperiaateasiakirja on toimitettu TUKES:lle. Asiakirjan sisältöä ja sen noudattamista arvioidaan TUKES:n kolmen vuoden välein tekemissä määräaikaistarkastuksissa. Edellinen viranomaisen suorittama tarkastus pidettiin tehtaalla 16.5.2018.

Laitoksella on voimassa olevat ympäristöluvat:

Aluehallintovirasto Itä-Suomi Päätös Nro 34/2016/1 Dnro ISAVI/4091/2015
Vaasan hallinto-oikeus Päätös Nro 17/0433/2 Dnro 01278/16/5101

Lupapäätökset ovat nähtävillä kyseisten viranomaisten verkkosivuilla. Lisätietoja viranomaislupiin ja – tarkastuksiin liittyvissä asioissa antaa tehtaanjohtaja Petri Saastamoinen.

Toiminnan kuvaus

Pankakosken tehtaalla valmistetaan taive- ja erikoiskartonkeja sekä sellusta valmistettuja elintarvikekartonkeja. Tehtaalla on kaksi kartonkikonetta, joilla tuotetaan noin 65 000 tonnia hiokepohjaisia taivekartonkeja ja noin 55 000 tonnia päällystämättömiä erikoiskartonkeja. Tehtaan jätevedet puhdistetaan omalla jätevedenpuhdistamolla. Tehtaan tarvitsema höyryenergia tuotetaan Adven Oy:n omistamalla 33 MW voimalaitoksella, jossa tarpeen vaatiessa käytetään kevyttä tai raskasta polttoöljyä. Lisäksi tehtaalla käytetään nestekaasua kartongin kuivaamiseen. Tehdas toimii valvotusti ympäri vuorokauden.

Tehtaalla on standardin ISO 14001 mukainen ympäristönhallintajärjestelmä, standardin ISO 9001 mukainen laatujärjestelmä ja elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmä ISO 22000.

Suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavat kemikaalit

Nestekaasu
Erittäin helposti syttyvä kaasu.
Sisältää paineen alaista kaasua; voi räjähtää kuumennettaessa (kaasupullot).

Raskas polttoöljy
Saattaa aiheuttaa syöpää.
Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Palava neste.

Kevyt polttoöljy
Syttyvä neste ja höyry.
Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
Ärsyttää ihoa.
Haitallista hengitettynä.
Epäillään aiheuttavan syöpää.
Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Tehdasalueella käsitellään ja varastoidaan myös muita aineita, jotka eivät todennäköisesti aiheuta tehdasalueen ulkopuolelle ulottuvaa vaaraa.

Pankakosken tehtaalla huolehditaan turvallisuudesta

Pankakosken tehtaalla on tehty lainsäädännön vaatimat toiminnan vaaranarvioinnit, joihin sisältyvät mm. kattilalaitoksen, vaarallisten kemikaalien ja nestekaasun vaarojen arvioinnit. Toiminnan turvallisuutta valvotaan sekä sisäisillä että ulkoisilla auditoinneilla ja viranomaistarkastuksilla. Tehtaalla on laadittu turvallisuusvaatimusasetuksen (856/2012) mukainen turvallisuusvaatimusselvitys.

Tehdasalueen suurimmat onnettomuusvaarat liittyvät nestekaasun ja polttoöljyjen varastointiin. Maanpäällisen nestekaasusäiliön mahdollisen räjähdyksen ja kaasupalon vaikutukset voivat ulottua 500 m säteen levyiselle alueelle. Laitoksella tehdyssä vaaranarvioinnissa öljysäiliöiden tulipaloa pidetään erittäin epätodennäköisenä eikä siinä ole tunnistettu polttoöljyn varastointiin liittyviä alueen ulkopuolelle ulottuvia onnettomuusvaikutuksia. Tuulen suuntaan leviävä savu ja sammutusvedet saattavat kuitenkin aiheuttaa vaaraa alueen ulkopuolella. Tulipaloa todennäköisempiä ovat öljyvuototilanteet, joihin on varauduttu erilaisilla vuotosuojauksilla sekä öljynerotus- ja torjuntakalustolla.

Tehtaalle on laadittu pelastussuunnitelma ja räjähdyssuojausasiakirja. Lisäksi erilaisissa onnettomuustilanteissa toimimista harjoitellaan tehtaalla säännöllisesti.

Toiminta suuronnettomuustilanteessa

Mikäli tehtaalla tapahtuva onnettomuus voi aiheuttaa vaaraa alueen ulkopuolelle, antaa viranomainen yleisen hälytysmerkin, jolloin lähialueen asukkaiden tulee noudattaa pelastuslaitoksen ohjeistusta.

Lisätietoa merkkiäänestä ja toimimisesta sen kuuluessa on saatavilla Pelastustoimen (www.pelastustoimi.fi), Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (www.spek.fi) tai Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen (www.pkpelastuslaitos.fi) sivuilta.