Tämä tietosuojaseloste toimii viitekehyksenä Pankaboard Oyj:n keräämille henkilöstötiedoille lain sekä Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) säännösten mukaan.

Voimaantulopäivä 25.5.2018

Rekisterinpitäjä on Pankaboard Oyj, jonka rekisteröity toimipaikka on osoitteessa Ruukintie 2, 81750 Pankakoski. Rekisterinpitäjä hallinnoi ja käsittelee kerättyjä henkilötietoja.  Lisäksi rekisterinpitäjän tytäryhtiöt voivat käsitellä henkilötietoja tai jakaa niiden hallinnointivastuun.

Tämä tietosuojaseloste koskee asiakkaidemme edustajia.

Tietosuojaselosteessa kuvataan keräämiemme henkilötietojen tyypit ja se, miten käytämme tietoja, miten käsittelemme tietoja, kauanko säilytämme tietoja, kenen kanssa jaamme tietoja, kenelle tietoja siirretään sekä ne oikeudet, joita yksilöillä on henkilötietojensa käytön suhteen. Kerromme myös miten voit ottaa meihin yhteyttä, jos haluat kysyä tietosuojakäytännöstämme tai käyttää oikeuksiasi.

Tietosuojaseloste

 • Kerättävät tiedot
 • Kerättyjen tietojen käyttötapa
 • Kuinka käsittelemme ja suojaamme henkilötietoja
 • Kerättyjen tietojen säilytysaika
 • Tietojen jakaminen
 • Tietojen siirtäminen
 • Käyttäjän oikeudet ja valinnat
 • Muutokset tietosuojaselosteeseen
 • Yhteydenotto

Kerättävät tiedot

Keräämme henkilötietoja vuorovaikutustilanteissa asiakkaiden ja toimittajien kanssa. Voimme kerätä muun muassa seuraavia henkilötietoja (paikallisen lainsäädännön asettamissa rajoissa):

 • yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
 • muut tiedot, joita saatat antaa meille verkkosivustojemme yhteydenottolomakkeessa.

Kerättyjen tietojen käyttötapa

Rekisterinpitäjä kerää ja käyttää kerättyjä tietoja seuraaviin tarkoituksiin (paikallisen lainsäädännön asettamissa rajoissa):

a)     Myynti ja markkinointi

Kaikki tietojen käsittely tehdään erilaisin oikeudellisin perustein, joita ovat muiden muassa:

a)    rekisteröidyn suostumus tai erillinen suostumus, jos lainsäädäntö niin vaatii
b)    sen varmistaminen, että toimintamme vastaa lakisääteisiä sopimusvaatimuksia tai sopimuksen tekemiseen vaadittavia edellytyksiä,

Oikeudelliset näkökohdat

Rekisterinpitäjä voi käsitellä henkilötietoja tietyissä oikeudellisissa liiketoimintatarkoituksissa, joihin kuuluvat seuraavat:

 • petoksen havaitseminen ja estäminen
 • verkkosivujemme ja tietojärjestelmiemme turvallisuuden parantaminen

Aina, kun käsittelemme tietoja näihin tarkoituksiin, varmistamme, että oikeutesi on otettu täysin huomioon. Sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä, katso tarkemmin tästä (katso kohta ‘Oikeutesi rekisteröitynä’).

Kuinka käsittelemme ja suojaamme henkilötietoja

Käsittelemme kerättyjä henkilötietoja myös automaattisesti edellä määriteltyihin tarkoituksiin tietyn ajanjakson ajan, joka noudattaa sisäistä tietojen säilytyskäytäntöämme. Tällä varmistetaan, että henkilötietoja ei säilytetä pidempään kuin on tarpeellista.

Käytössämme on hallinnollisia, teknisiä ja fyysisiä suojatoimintoja, jotka on suunniteltu suojaamaan antamiasi henkilötietoja tuhoutumiselta, katoamiselta, muokkaamiselta, käsittelyltä, paljastumiselta tai käytöltä vahingossa, laittomasti tai luvattomasti. Henkilötietojen asianmukaisen turvallisuuden ja luottamuksellisuuden varmistamiseksi käytämme seuraavia turvatoimia:

 • siirrettävien tietojen salaus
 • vahva käyttöoikeuksien hallinta
 • vahvistettu verkkoinfrastruktuuri
 • verkkosivujen valvontaratkaisut

Kerättyjen tietojen säilytysaika

Säilytämme keräämiämme henkilötietoja järjestelmissä 6 kuukautta.

Tietojen jakaminen

Emme luovuta käyttäjistä kerättyjä henkilötietoja muulla kuin tässä tietosuojaselosteessa tai tiettyjen toimintojen yhteydessä annetussa erillisessä ilmoituksessa kuvatulla tavalla.

Voimme luovuttaa käyttäjästä kerättyjä tietoja, jos laki tai oikeusprosessi niin vaatii, jos lainvalvontaviranomainen tai muu viranomainen esittää laillisen tietojen luovutuspyynnön ja jos tietojen luovuttaminen katsotaan välttämättömäksi tai tarpeelliseksi fyysisten vahinkojen tai taloudellisten menetysten estämiseksi tai epäillyn, tapahtuneen petoksen tai laittoman toiminnan tutkimiseksi. Pidätämme lisäksi oikeuden siirtää käyttäjistä kerätyt henkilökohtaiset tiedot liiketoiminnan tai omaisuuserien osittaisen tai kokonaan tapahtuvan myynnin tai siirron (myös yhtiön uudelleenjärjestelyn, lopettamisen ja konkurssin) yhteydessä.

Tietojen siirtäminen

Emme siirrä käyttäjistä kerättyjä henkilötietoja alkuperäisen tiedonkeruumaan ulkopuolelle tai sen sisällä.

Oikeutesi rekisteröitynä

Tietosuoja-asetuksen artiklojen 15–22 mukaan henkilöllä, josta tietoja kerätään (”rekisteröity”), on oikeus vedota seuraaviin oikeuksiinsa:

a)    Oikeus saada pääsy tietoihin: Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihinsa varmistaakseen, että niitä käsitellään lainmukaisesti.
b)    Oikeus tietojen oikaisemiseen: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia hänestä säilytettävien virheellisten tai epätarkkojen tietojen korjaamista näiden tietojen oikeellisuuden suojaamiseksi ja niiden soveltamiseksi tiedonkäsittelyä varten.
c)     Oikeus tietojen poistamiseen: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä poistaa hänestä säilytettävät tiedot ja että näitä tietoja ei enää käsitellä.
d)    Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä rajoittaa hänestä säilytettävien tietojen käsittelemistä.
e)    Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen. Tämä tarkoittaa, että rekisteröity saa häntä koskevat alkuperäiset henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä muodossa tai hän voi vaatia tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle.
f)      Vastustamisoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa koska tahansa henkilötietojensa käsittelyä eri perusteilla tietosuoja-asetuksen määrittelemissä tilanteissa ilman velvollisuutta perustella päätöstä.
g)    Oikeus olla joutumatta automatisoitujen yksittäispäätösten kohteeksi: Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi.
h)    Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, tarkemmin siinä EU-jäsenmaassa, jossa hän asuu, työskentelee tai jossa väitetty rikkomus on tapahtunut, jos rekisteröity on sitä mieltä, että häntä koskevien henkilötietojen käsittely on tietosuoja-asetuksen vastaista.

Aina kun henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella, kuten tietosuoja-asetuksen artiklassa 7 määritellään, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa koska tahansa.

Jos tahdot lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä, lue lisää Yhteydenotto-osiosta, joka on jäljempänä.

Muutokset tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta (mahdollisine liitteineen) voidaan päivittää ajoittain, mikäli tietosuojakäytäntöihimme tai lain vaatimuksiin tulee muutoksia. Ilmoitamme merkittävistä muutoksista sivustoillamme. Jokaisen selosteen yläreunassa on tieto siitä, koska se on viimeksi päivitetty.

Yhteydenotto

Jos sinulla on tähän tietosuojaselosteeseen liittyviä kysymyksiä tai kommentteja tai jos haluat käyttää oikeuksiasi, ota yhteyttä osoitteeseen:

Tietosuoja / Pankaboard Oyj

Ruukintie 2,

81750 Pankakoski